marți, 1 decembrie 2009

Sete de Spiritualitate

"... Crezi ca poti alege pe Dumnezeu ca să alegeţi o pereche de pantofi? ..."

At the Feet of an Ancient Master by premasagar

Nu este ceva spiritual si magie cu privire la magazinele de carte veche şi biblioteci.
Maybe it is just the smell of old books bringing back forgotten childhood memories, or maybe there is a deeper spiritual connection I can't explain, but every time I am in a library I feel connected to a higher wisdom and my creativity and inspiration take flight. Poate ca este doar miros de cărţi vechi aducă înapoi uitat amintiri din copilărie, sau, poate, există o legătură mai profundă spirituală nu pot explica, dar de fiecare data eu sunt într-o bibliotecă mă simt conectat la o înţelepciune mai mare şi creativitate şi inspiraţie-mi iau de zbor.
There was a public library by my apartment building where I would spend hours every day. Nu a fost o bibliotecă publică prin dezvoltarea apartamentul meu în cazul în care mi-ar petrece ore în fiecare zi. I would take my stack of books, go outside in the park, lay down under a majestic eucalyptus tree and read until my back started hurting. Mi-ar lua-mi stiva de cărţi, du-te afara, in parc, stabilesc sub un copac eucalipt maiestuos şi să citească, până când a început doare spatele meu.

In that park, for many days I would see this little old man meditating under a tree. În acest parc, pentru mai multe zile mi-ar vedea această bătrînel meditând sub un copac.

He was an intriguing little man with a strange smile on his face, like the cat that had swallowed a canary. El a fost un om interesant mic cu un zâmbet ciudat pe faţa lui, ca pisica, care a înghiţit o Canare. It was a smile of total satisfaction coming from inside and it ticked me off with its serenity. A fost un zâmbet de satisfacţie totale, provenite din interiorul şi este bifată mi-off cu seninătate sale. One day I went and sat next to him in the shade. Intr-o zi m-am dus şi sa aşezat lângă el la umbra. I said: I-am spus:
- Hi! - Bună! Are you a Buddhist? Esti un budist?
- Yes. - Da.
- What kind of Buddhist are you, what do you believe in? - Ce fel de budist eşti tu, ce crezi in?
- God. - Dumnezeu.
- Which God? - Ce Dumnezeu?

He stopped for a moment and pierced me with his little biddy eyes. El a oprit pentru o clipă şi străpuns-mă cu ochii lui puţin Biddy.
- I don't know… how many Gods are there? - Nu ştiu ... cum de multe Zeii sunt acolo?
- Well, uh, there is only one God. - Ei bine, uh, nu există decât un singur Dumnezeu.
- So, isn't that a silly question to ask? - Deci, nu este faptul că o întrebare prostie să întreb?
- No, not at all. - Nu, nu la toate. There are thousands of religions and each one claims to represent the real God. Există mii de religii şi fiecare dintre cererile de a reprezenta pe Dumnezeu reale. So which one is the real one? Deci, care este cel real?
- Do you have a mother? - Ai o mama?
- Of course I have a mother. - Desigur, am o mama. Isn't that a silly question to ask? Nu este faptul că o întrebare prostie să întreb?
- No, not really. - Nu, nu chiar. There are millions of mothers out there. Există milioane de mame acolo. How do you know which one is your real mother? De unde ştii care este mama ta reala?
So the little man is playing tough. Deci, omul mic se joaca tare. I had to stop and think. A trebuit să oprească şi să cred. Where is the catch? În cazul în care este de captură? Ok. Ok. Let's play along and see where this goes. Să jucăm de-a lungul şi de a se vedea în cazul în care aceasta merge.
- My mother is my mother because she made me. - Mama mea este mama mea pentru că ea mi-a facut.
- So, how come you don't know who your father is? - Deci, cum de nu stii cine este tatăl tău?

I had this strange feeling that I was about to get a higher understanding of something that had eluded me so many times before. Am avut acest sentiment ciudat că am fost pe cale de a obţine o înţelegere mai mare de ceva care mi-au eludat de atâtea ori înainte. I stood there, my wheels spinning at hyper speed. Am stat acolo, roţi mea de filare la viteza hiper.
- You think you can choose God like you choose a pair of shoes? - Crezi că poţi alege pe Dumnezeu ca să alegeţi o pereche de pantofi? …You choose the right one and you go straight to heaven, you choose the wrong one and you go straight to hell? ... Tu alegi una dreapta si tu du-te direct la cer, alegeţi o greşit şi tu du-te direct la dracu '? …There is no choosing. ... Nu există nici o alegere. Nobody has God. Nimeni nu a lui Dumnezeu. No religion, no country, no race, no man has God. Nici o religie, nici o ţară, nici o rasă, nici un om nu are Dumnezeu. God has all of us, the Christians, the Buddhists, the Muslims, the Hindus and even the ones that don't believe in God at all. Dumnezeu ne-a tuturor dintre noi, creştinii, budisti, musulmani, hinduşi şi chiar şi cei care nu cred în Dumnezeu, la toate. We don't make God, God made us. Noi nu facem pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-a făcut. We don't choose God, God chose us. Noi nu alege pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-au ales.

Well, I had to admit. That was something I never considered. There is no choice. Ei bine, am avut să recunosc. Asta a fost ceva ce-am considerat niciodată. Nu există nici o alegere. God is my father and I couldn't change that even if I wanted to. Dumnezeu este tatăl meu şi nu am putut schimba că, chiar dacă am vrut să. It is what it is and that's all it is. Este ceea ce este şi asta e tot ce este.
A question still remained. O întrebare a rămas. So I asked: Aşa că am întrebat:
- So how does one relate to God? - Deci, cum se referă la un Dumnezeu?
- How do you relate to your mother? - Cum se referă la mama ta?
- I love her more than anything in this world. - O iubesc mai mult decât orice în această lume.
- Well if that's good enough for your mother I believe it's good enough for your father too. - Ei bine, dacă asta e destul de bun pentru mama ta, eu cred că e destul de bun pentru tatal tau de asemenea.
- You don't understand. - Nu intelegi. It is not that simple… What should one think of God and how… how do you believe in God? Nu este atât de simplu ... Ce ar trebui să o cred că a lui Dumnezeu şi cum ... Cum crezi în Dumnezeu?
- It doesn't matter. - Nu conteaza. It doesn't matter what you believe about God or if you believe in God. Nu conteaza ceea ce crezi despre Dumnezeu sau dacă credeţi în Dumnezeu. What matters is what God believes about you. The question is not do you believe in God. Ceea ce contează este ceea ce Dumnezeu crede despre tine. Întrebare nu este credeţi în Dumnezeu. The question is, does God believe in you? Întrebarea este, nu crede în Dumnezeu tine?

I had no idea, no clue, no answer. Am avut nici o idee, nici o idee, nici un raspuns. I felt like a piñata after a Mexican birthday party. M-am simţit ca un Piñata după o petrecere de ziua mexican.
My head hurt, my heart ached. Capul meu rănit, inima mea durea. I stood up and stumbled my way back home. M-am ridicat şi stumbled felul meu de acasă.
This little guy had just shattered my whole belief system in 5 minutes. I had to get some rest. Tipul ăsta mic a avut spulberat tocmai sistem de întreaga mea credinţă în 5 minute. Eu a trebuit să mă odihnesc.

I recouped really fast and went back to my new found teacher armed with even more questions, battling over every argument, from philosophy to politics. Am recuperat foarte repede şi sa întors la profesorul meu nou găsit înarmaţi cu întrebări şi mai mult, luptându-peste orice argument, de la filosofie la politica.
He was a hard cookie to break. El a fost un "cookie" greu de rupt.
Many times I would find him meditating and out of respect I would sit down beside him and pretend that I was meditating too, although I would just sit there with my eyes closed waiting for him to start talking. De multe ori mi-ar găsi-l meditezi şi din respect mi-ar sta jos alături de el şi pretind că am fost prea meditează, deşi mi-ar sta acolo cu ochii închişi asteapta pentru el de a începe să vorbiţi.

One of those days sitting there “meditating” I let my mind wander and in a flash of lightning I had the revelation of God. Una din acele zile şedinţei de acolo "meditează" L-am lasat mintea mea umbla şi într-un fulger, am avut revelaţia lui Dumnezeu.

It was such a shock that my whole body reacted and I believe I groaned so loudly that I woke him up. A fost un astfel de şoc pe care corpul meu întreg au reacţionat şi cred că am gemu atât de tare ca m-am trezit-l. I stood still as a stone, looking at him, tears rolling down my face. Am stat în continuare ca o piatră, privindu-l, lacrimi în jos fata mea. He smiled at me and I knew he knew. El mi-a zâmbit şi am ştiut el ştia. I smiled back and he knew that I knew. Am zâmbit înapoi şi el ştia că am ştiut.

After a life time of searching, after crossing an ocean and thousands of miles, finally I found God. După un timp de viaţă de cautare, dupa ce am traversat un ocean şi mii de kilometri, în cele din urmă am găsit pe Dumnezeu. Not in a church, not in a bible but right here in my heart. Nu este într-o biserică, nu într-o Biblie, ci chiar aici, în inima mea. He was always there, all I had to do was say: El a fost mereu acolo, tot ce am avut de a face sa spun:
- Hi God! - Bună lui Dumnezeu!luni, 31 august 2009

Radu Cinamar-Pergamentul Secret

Am descoperit recent un autor roman. Radu Cinamar este numele lui. Am devorat patru romane ale sale in mai putin de o saptamana.
Pergamentul Secret este ultimul roman dintr-o serie de patru(pana acum).
Daca va place,
Cititi!
Radu Cinamar-Pergamentul Secret
, , ,

marți, 18 august 2009

Cand aveam vreo 28 de ani...

Adica mai precis cand ii am..ca azi ii fac.
Cateva riduri in plus, cateva fire de par, albe si multe amintiri si experiente. Multe greseli din care am invatat, si mai multe greseli ale altora din care am invatat si mai mult. Multe decizii luate corect si multe suturi in spate care m-au ajutat sa avansez.
Singur, si totusi inconjurat de oameni care ma iubesc; pe primul loc si totusi rupt de oboseala...si as putea sa continuu dar nu are rost.
Pe scurt, La multi ani mie!
PS. La multi ani Piticu(daca nu ma insel)miercuri, 5 august 2009

Biscuitele pentru cafea

Cu totii iubim acei minunati biscuiti pe care ii primim cand ne bem cafeaua in oras. Unii au biscuiti personalizati sau marca de cafea pe care o folosesc le aduce si biscuiti(de cele mai multe ori de acelasi tip). In aceste conditii toate-s bune si frumoase. Problema apare cand, si cele mai multe baruri, cafenele, cluburi, restaurante fac asa, isi cumpara singuri biscuitii...iar acestia sunt de mai multe tipuri si sunt si amestecati.
Toti sunt buni, numai ca, in functie de preferinte, unii sunt mai buni ca ceilalti. Problema e ca si personalul cafenelei respective are preferinte.
Soc si groaza!!!
Atunci cand primiti un biscuite la cafea, sa stiti ca ati primit ceea ce personanul a refuzat sa manance. Ei bine ,da! Toti isi aleg preferatii, ii consuma iar voi primiti numai resturile(de obicei fara crema, ciocolata sau gem)!
Bon apétit!, ,

duminică, 2 august 2009

Radu Cinamar-Misterul din Egipt-Primul tunel

Am descoperit recent un autor roman. Radu Cinamar este numele lui. Am devorat patru romane ale sale in mai putin de o saptamana.
Misterul din Egipt-Primul tunel este al trei-lea roman dintr-o serie de patru(pana acum).
Daca va place,
Cititi!
Misterul Din Egipt – Primul Tunel-radu Cinamar
, , , , ,

sâmbătă, 1 august 2009

Radu Cinamar-12 zile-O initiere secreta

Am descoperit recent un autor roman. Radu Cinamar este numele lui. Am devorat patru romane ale sale in mai putin de o saptamana.
12 zile-O initiere secreta este al doilea roman dintr-o serie de patru(pana acum).
Daca va place,
Cititi!
Radu Cinamar-12 zile-O initiere secreta


, , , ,

luni, 27 iulie 2009

Radu Cinamar-Viitor cu cap de mort

Am descoperit recent un autor roman. Radu Cinamar este numele lui. Am devorat patru romane ale sale in mai putin de o saptamana.
Viitor cu cap de mort este primul roman dintr-o serie de patru(pana acum).
Daca va place,
Cititi!
Radu Cinamar-Viitor cu cap de mort
, , ,

duminică, 12 iulie 2009

New World Order - Noua Ordine Mondiala

Probabil ati auzit de tot felul de speculatii despre francmasoni care vor sa instaureze un guvern mondial, despre cei "alesi" care controleaza lumea samd. New World Order se presupune ca este planul celor mari de a stapani lumea. Informatii de gen puteti gasi pe net cate doriti. Parerile sunt impartite iar speculatii..."la greu".
 Intotdeauna am considerat ca fara foc nu iese fum, asa ca orice zvon, indiferent cat de aberant ar fi el, are la baza un adevar sau macar obucata de adevar. Multe "istorii" s-au dovedit istoric, simbolurile francmasonice pe bancnota de un dolar au fost vazute de toata lumea...a mai fost o transpunere a hartii din Valea Regilor(Egipt) peste harta Pentagonului...simetrie perfecta...si multe altele( cred ca voi face un post special despre asta).
Acum doaream de fapt sa vorbesc despre o farama de realitate, ceva ce se poate atinge, o dovada palpabila a acestor zvonuri: Moneda Unica Mondiala. Dmitry Medvedev, presedintele Rusiei, a declarat pe 10 iunie in Italia la o conferinta a G8, ca dolaru lamerican nu mai prezinta incredere ca moneda de depozit internationala si ca trebuie luate masuri si gasita o moneda mai puternica si mai stabila. In murmurul celor care-l ascultau, presedintele rus scoate nonsalant din buzunar prima moneda unica mondiala. Aceasta a fost realizata in Belgia.
Sa insemne oare aceasta ca Noua Ordine Mondiala este gata de atac? Ca a iesit din ascunzatoare si ca fiara e gata de atac? Sa insemne oare inceputul sfarsitului?, , ,

vineri, 26 iunie 2009

Permis pentru folosit calculatorul

Nu stiu altii cum sunt, dar eu cand ma gandesc de cate ori a trebuit sa apas pe diferitele butoane ale calculatoarelor vecinilor mei, ma ia groaza. Sunt unii, niste ...nu stiu care este cuvantul bun...nicio jignire nu mi se pare indeajuns de puternica, care nu ar trebui sa aiba voie sa detina un calculator.
De aceea, din punctul meu de vedere, la achizitionarea unui calculator ar trebui sa sustii un examen scris. Chestionarul ar trebui compus in asa fel incat sa iti poti da seama daca respectivul computer va crapa in mai putin de o luna sau nu. Testul ar trebui sa contina intrebari de baza despre functionarea calculatorului, mai precis:
1. De unde se porneste/opreste calculatorul?
2.Sa verificam daca este in priza inainte de a chema pe cineva si a sustine ca "nu mai merge"?
3.Sa verifici daca ai o retea internet disponibila inainte de a chema pe cineva sa "iti puna internet, ca dobitocii de la magazin ti-au vandut un calculator fara internet"?
4.Sa te gandesti de doua ori inainte de a spala un LCD(liquid cristal display) cu apa din abundenta deoarece crezi ca "liquid display" inseamna "rezistent la apa"?
5. Sa bagi discheta in "sertarasul" care se deschide si pe care scrie cd/dvd doar pentru ca incape?
6. Sa sun la service si sa le spun ca suportul de pahare incorporat(cd rom-ul) se misca din cand in cand si iti varsa cafeaua?
7.De ce nu merge mous-ul cu mufa usb daca il bagi in gaura pentru internet?
8.De ce oare nu e bine sa acoperi gurile de aerisire care sunt "inestetice"?
Lista poate continua si am sa va rog sa o faceti voi. Voi adauga toate sugestiile voastre.
Sa auzim de bine!, , , ,

vineri, 12 iunie 2009

Adresa lui Gigi Becali in Bruxelles

Gigi Becali va veni in curand la Bruxelles ca reprezentant al Romaniei. Geezz!!! Sa ne fereasca Dumnezeu!
Adresa lui Gigi Becali la Bruxelles nu se cunoaste inca. Si daca s-ar cunoaste, nu s-ar spune.
Imi cer scuze pentru post-ul acesta...e doar un experiment. Eram curios cati vor da search pe google ca sa o afle si cati dintre cei care o vor face sunt jurnalisti. Daca da roade va tin la curent cu ce si cum.
Sa auzim de bine!, ,

marți, 9 iunie 2009

De rau ce e, aproape ma doare!

O zi din viata lui Gigi Becali. La Bruxelles

Ora 7.30. Ba baiatule, da' o brinza de oaie n-ai?
(M-au omorit astia cu bufetu' lor suedez. Hilton, Hilton, mare
scofala...) Ma, tu n-auzi? Brinza de oaie ai? Oaie ma, behehe, stii
ce-i aia? O hahalera, nu intelege nimic

Ora 8.30. Pai asta-i parlament? Astia n-au auzit de Casa Poporului... Un bordei
Ora 9.00.
Da' unde-i nebunu' ala de Vadim? Al dracu' Tribun, iar se da mare la
ziariste ca stie el cite masele stricate avea Mihai Viteazu. M-a lasat
ca prostu la intrare.
Neaparat sa-mi iau asistenta. Tre' sa fac
selectie de oferte. Mihaela Radulescu ar fi buna, ca stie cu papagalu.
Da'i cam a dracu, sa nu ma cert cu ea cum s-a certat Tribunu cu
Zavoranca

Ora 9.15. Ia uite, ba, ce birou mi-au
dat astia. Da' unul cu balcon n-or fi avind, sa fac si io un gratarel
din cind in cind cu Banel si cu Teia?
Ora 12.00. A
venit o ziarista de la BBC. Ca ce fac eu in Parlament, ca ce fac eu
pentru UE, c-o fi, c-o pati... N-a inteles nimic, io aduc crucea
crestina in mijlocul paganilor!!! O hahalera!

Continuare:, , , ,

marți, 2 iunie 2009

Faca-se voia Ta!

           Orice se intampla in viata
este spre binele nostru, asa ca inceteaza
sa-ti mai faci griji
pentru viitor si uita trecutul!
           Dupa evenimentele de la 11
septembrie, o firma a invitat angajatii
supravietuitori ai altor
firme care fusesera afectate de atentate, sa
imparta spatiul de
birouri ramas disponibil.
          La una din intalnirile de dimineata,
seful serviciului de securitate a
spus povestile acelor oameni
ramasi in viata si secretul "norocului"
lor au fost, in marea lor
majoritate, doar lucruri "marunte":
          -Asa cum probabil ati mai
auzit, directorul firmei a supravietuit in
ziua aceea fiindca
fiul lui incepuse gradinita.
         -Un altul a ramas in viata fiindca
iesise sa cumpere gogosi.
          -O femeie a intarziat la serviciu
fiindca nu sunase ceasul desteptator.
          -Un altul a pierdut
autobuzul.
          -Un altul si-a murdarit hainele cu mancare la micul
dejun si a trebuit
sa se schimbe.
          -Altuia nu i-a pornit
masina.
          -Unul s-a intors sa raspunda la telefon.
          -Copilul
altuia nu a fost gata la timp pentru a fi dus la scoala.
          -Altul
nu a gasit un taxi.
          -Exemplul care i-a uimit pe toti a fost al
unui om care se incaltase
cu o pereche de pantofi noi in
dimineata aceea. Pe drum spre serviciu
l-au ros pantofii si
s-a oprit la farmacie sa cumpere leucoplast. De aceea
este in
viata astazi...


          Acum, cand ma intepenesc in trafic, pierd
un lift, ma intorc din drum
sa raspund la telefon... adica toate
acele lucruri marunte care ma
enerveaza, ma gandesc ca probabil
acela este locul in care DUMNEZEU
vrea ca eu sa ma aflu in acel
moment...
           Data viitoare cand dimineata ta pare ca incepe prost,
cand copiii se
imbraca prea incet, nu gasesti cheile masinii,
prinzi toate
semafoarele
pe rosu, nu te simti suparat sau
frustrat..DUMNEZEU este la datorie -
datoria de a veghea asupra
ta...

Stiu, nu pare genul de chestie scrisa de mine...nici nu este. Am primit-o pe mail...destul de pozitiv, nu?


, , , , ,

duminică, 31 mai 2009

Jurnal

Daca as avea un jurnal, as scrie despre cei care pleaca singuri in vacante si scriu tot timpul in jurnal...


,

vineri, 15 mai 2009

Decoratiuni de craciun

Astazi, in frumoasa zi de 15mai 2009, primaria municipiului Bruxelles s-a deranjat si a dat jos decoratiunile de Craciun. O da!, ,

vineri, 24 aprilie 2009

50 de reguli pentru barbati

1. Nu uita ca berea contine hormoni feminini. Dupa ce bei, iei in greutate, incepi sa vorbesti prea mult si nu mai poti sa conduci.

2. E mai important sa ai o asigurare buna de sanatate decat o sanatate buna.

3. Niciodata sa nu privesti o femeie in ochi. Asta o face sa se simta egala cu tine.

4. Un barbat nu trebuie niciodata sa-si lase un prieten sa bea singur.

5. Cand aduci vorba de penisul tau, intotdeauna pune cel putin trei centimetri in plus.

6. Daca o femeie vine din bucatarie spre tine tipand, atunci scurteaza-i lantul.

7. Sa nu stai niciodata sub aceeasi umbrela cu un alt barbat.

8. Daca un amic de-al tau canta in masina, nu te alatura lui. E prea gay.

9. Spala un lucru numai daca miroase foarte urat.

10. Sub nicio forma sa nu mananci pizza cu furculita si cutitul.

11. Daca ea iti face reprosuri despre colacul toaletei, e cazul sa folosesti chiuveta.

12. Cu oricine te-ai pune, masina ta este cea mai tare.

13. Daca te uiti cu ea la televizor, las-o sa vorbeasca numai cand sunt reclame.

14. Exceptand desigur paharele de la fast-food-uri, nu ai voie sa bei ceva cu paiul.

15. Niciodata, dar niciodata, sa nu iei ceva de pe fata sau din parul altui barbat.

16. Sa nu-ti faci un tatuaj mai mare decat penisul tau.

17. Daca un prieten este depasit numeric sau prea beat ca sa lupte, trebuie sa intervii imediat in ajutorul lui.

18. Daca te afli la dus, nu iesi de acolo ca sa faci treaba mica.

19. Daca o femeie iti spune ca iubeste meciurile la TV, nu o lasa sa se uite cu tine decat daca iti demonstreaza ca are cunostinte solide in domeniu si e in stare sa bea cata bere bei si tu.

20. Niciun barbat nu ar trebui sa foloseasca o geanta troller. Ia-o pe sus!

21. Poti conduce masina ei, dar ea pe a ta, niciodata.

22. Cand iesi sa iei masa in oras, salata nu e o optiune buna pentru tine.

23. Daca o scuturi mai mult de doua ori, inseamna ca a inceput treaba.

24. Nu ai voie sa te uiti la patinaj artistic sau gimnastica masculina. Sa-ti intre bine in cap.

25. Sa nu te plangi de gustul unei beri gratuite. Nici daca este calda.

26. Barbatul face dus. Atat. Numai femeile se balacesc in cada.

27. Un barbat nu are nevoie de manichiura. Punct.

28. Clientul tau are intotdeauna dreptate, cat timp nu e femeie.

29. Nu purta o conversatie cat timp esti la pisoar.

30. Intr-un jacuzzi cu sase persoane, trebuie sa existe maxim trei barbati.

31. Nu ai nevoie de mai mult de trei perechi de incaltaminte.

32. Singurele lucruri roz pe care ai voie sa le indragesti sunt componentele unei femei si interiorul unei fripturi.

33. Nu lasa niciodata un alt barbat sa-ti stea in poala.

34. Sa spui DA mai mereu e un semn de slabiciune. Totusi, DA si NU sunt cele mai bune raspunsuri la orice intrebare.

35. Daca ai o umbrela la tine, nu o imparti cu un alt barbat. Accepta sub ea o femeie, dar acopera-te mai mult pe tine. Daca ea poarta un tricou alb, tine toata umbrela numai pentru tine.

36. Nu ai voie sa suni un prieten numai ca sa vorbesti chestii superficiale.

37. Nu ai nevoie de directii. Nici Columb nu a stiut incotro se indrepta.

38. Nu te duce niciodata la un centru Spa, decat daca trebuie sa-ti iei prietena de acolo.

39. Nu iti este ingaduit sa pierzi in fata unei femei la un joc video.

40. Trebuie sa inveti sa joci Poker. Orice fel de Poker.

41. Femeile nu stiu sa conduca. Punct.

42. Daca s-a consumat hartia igienica, du-te in alta baie.

43. Niciodata sa nu te bati dezbracat. Numai in inchisoare ai voie.

44. Daca un alt barbat are fermoarul de la pantaloni lasat, nu e treaba ta. Pur si simplu n-ai vazut nimic.

45. Daca dai cu masina peste o femeie, e clar vina ta. Nu trebuia sa conduci prin bucatarie.

46. Cand mananci o banana, nu te uita la nimeni. Si nu spune ca banana este foarte buna.

47. Tine-ti unealta acoperita. E spre binele tau.

48. Daca te mananca acolo jos, scarpina-te. Trebuie.

49. Sa nu plangi in fata mai multor oameni. Ai voie sa scapi o lacrima in fata unei femei si asta destul de rar. Ea va fi convinsa de sentimentele tale.

50. Femeile nu stiu sa conduca. Iar punct.


PS: Regulile sunt, pe alocuri, incarcate de parodie sau misoginism. Ne cerem scuze pentru asta, dar nu ne-am putut abtine.

, ,

joi, 26 martie 2009

joi, 19 februarie 2009

Deci...

stiu ca ar trebui sa urmeze o concluzie. La un bun momentdat o sa apara si ea.
A nu se lasa femeia sa aleaga filmul. Care film urmeaza sa-l vedeti impreuna. Care sigur nu o sa iti placa. Care sigur o sa fie plictisitor/lung/siropos/plictisitor. Stiu. Am tendinta sa ma repet...dupa cum spuneam, plictisitor.


De ce oare de fiecare data cand zic ca o sa merg la spalatorie nu ajung niciodata si de fiecare data cand ajung observ ca nu am luat toate lucrurile de care aveam nevoie . Apropos, unde oare dispar sosetele?


Stie cineva ce s-a intamplat pe 13 iunie? Si daca da, in ce an?


Am observat recent ca de fiecare data cand mi-e foame se intampla ceva neprevazut si nu am cum sa mananc. Pe de alta parte cand mananc in compania unor persoane pe care nu pot sa le inghit(ca tot vorbim de mancare) nu se intampla nimic de gen. Gen.Reblog this post [with Zemanta]


, , , ,

miercuri, 18 februarie 2009

Din jurnalul Elenei Basescu

Mă plinb printr-o stradă infernă,
Simpt că sufletul plânge în mine
Sunt comfuză şi calc într-o baltă
Şi tristă mă gândesc la tine.


ContinuareReblog this post [with Zemanta]


, ,

miercuri, 11 februarie 2009

Dilema

Daca noi muncim toata ziua, atunci cand mai castigam?Proverb(neverificat) evreiesc

Reblog this post [with Zemanta]

sâmbătă, 7 februarie 2009

TvOut

De ce majoritatea calculatoarelor au o mufa TvOut dar nicun televizor nu are o mufa ComputerIn? Ok, imi pot conecta calculatorul la tv in multe feluri...eu prefer cablul hdmi. Sunt scart-uri, rca-uri si alte mufe si cabluri dar eu prefer asta. Totusi eu sper ca in curand imi voi putea conecta computerul (si orice altceva) in mod direct, fara fire si adaptoare usb la orice.
          Pana nu uit; Bluetooth-ul se cariaza?


Reblog this post [with Zemanta]

luni, 2 februarie 2009

De ce este pasta de dinti mentolata?

M-am tot intrebat de ce toate pastele de dinti sunt mentolate. Difera tipul de mentol, aromele, culorile, dar pana la urma toate sunt mentolate. Ce ma fac daca nu imi place mentolul? (nu e cazul) Sa nu ma mai spal pe dinti? Sa ma spal cu sare? M-as simti discriminat.
             Si ca tot vorbesc de asta...de ce "o respiratie proaspata" e intotdeauna mentolata? Ce, daca ar mirosi a lamaie, a tocanita de pui sau a vopsea de par nu ar putea fi proaspata?
             In alta ordine de idei, in reclamele pentru detergenti si balsam de rufe, prospetimea miroase a camp. Camp de tara cu maracini si iarba...sau daca nu, a munte inzapezit.
             Hai ca va las ca a inceput sa ninga afara. Ma duc sa ma-nprospatez.
Reblog this post [with Zemanta]

miercuri, 28 ianuarie 2009

Cafea in coffe shop?

Stiu, lipsit de imaginatie veti spune...asta e. Nu pot sa va ascund ca sunt un mare cafegiu(beau 10-15 cafele pe zi) si tot incercand cafelele prin baruri, cafenele si fast food-uri si negasind ceva cat de cat satisfacator ce mi-am zis? Daca tot sunt in coffeshop la Bulldog pentru a incerca niste Jack Herer, ia sa incerc si cafeaua...ce miracol, ce minune( dupa cum ne spune artistul) desi foarte scumpa(€3,75 cand in alte parti costa intre €1,60-€2,00) era foarte buna. Singura cafea buna de care am avut parte in Amsterdam.
Deci, daca va aflati in Amsterdam si vreti o cafea buna....si nu numai...va recomand The Bulldog. Nu uitati sa incercati si Jack Herer; prezinta!
Bon apetit!


Reblog this post [with Zemanta]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...